CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - GRAP VIỆT

-----------------------------------------------------------------

Chính Sách Bảo Mật của Grap Việt dưới đây mô tả cách Chúng Tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng, truyền tải, tiết lộ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Bạn mà Chúng Tôi xác định và thu thập thông qua Ứng Dụng của Chúng Tôi (như được mô tả bên dưới). Xin hãy đọc hết Chính Sách Bảo Mật này để đảm bảo rằng Bạn hiểu được cách Chúng Tôi áp dụng nó.
Chính Sách Bảo Mật này là một phần của Các Điều Khoản Sử Dụng Của Chúng Tôi. Chính Sách Bảo Mật này bao gồm những vấn đề sau đây:
1. Định nghĩa
2. Thông tin mà Chúng Tôi thu thập
3. Mục đích sử dụng thông tin mà Chúng Tôi thu thập
4. Mục đích chia sẻ thông tin mà Chúng Tôi thu thập
5. Bảo mật
6. Những thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật
7. Những điều khoản khác
8. Sự nhận thức và chấp thuận
9. Sự Thu hồi và Hủy bỏ chấp thuận
10. Hủy bỏ việc đăng ký theo dõi qua thư điện tử
11. Cách thức liên lạc Chúng Tôi
Việc Bạn sử dụng Ứng Dụng các dịch vụ của Chúng Tôi chịu sự điều chỉnh của Các Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Bảo Mật này đồng thời cũng thể hiện sự đồng ý của Bạn đối với Các Điều Khoản Sử Dụng cũng như Chính Sách Bảo Mật.
1. ĐỊNH NGHĨA
1. "Đơn Vị Liên Kết" có nghĩa (i) bên kiểm soát của; (ii) đơn vị phụ thuộc của; hoặc (iii) bên cùng chịu sự kiểm soát của chúng tôi.
2. "Ứng Dụng" có nghĩa là một phần mềm ứng dụng và/hoặc cổng thông tin điện tử mà Chúng Tôi phát triển thành một phương tiện điện tử trung gian nhằm (i) tìm kiếm các Dịch Vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba; (ii) quản lý việc cung ứng các Dịch Vụ; và/hoặc (iii) các tính năng cần thiết khác để hỗ trợ hệ sinh thái của Dịch Vụ.
3. "Thông Tin Cá Nhân" có nghĩa là thông tin liên quan đến Bạn mà có thể được xác định và thu thập thông qua Ứng Dụng một cách riêng tư, ví dụ như tên, địa chỉ, sinh nhật và nghề nghiệp (nếu Bạn là một cá nhân), dữ liệu công ty và tài liệu xác định danh tính (nếu Bạn không phải là cá nhân), số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, các chấp thập và/hoặc văn bản tương đương, cũng như các thông tin khác giúp xác định Bạn như một người sử dụng Ứng Dụng.
4. "Chúng Tôi" hoặc "Grap Việt" có nghĩa là Công ty cổ phần công nghệ Grap Việt - Việt Nam, một công ty được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107569208 và/hoặc các Đơn Vị Liên Kết.
5. "Các Điều Khoản Sử Dụng" có nghĩa là những điều khoản và điều kiện hoặc những quy trình hoạt động chuẩn hoặc những điều khoản khác có liên quan tới mỗi Ứng Dụng được phát triển bởi Grap Việt và/hoặc Đơn Vị Liên Kết của Grap Việt (nếu được áp dụng) mà có thể được sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm bởi Grap Việt hoặc Đơn Vị Liên Kết của Grap Việt ;
6. "Dịch Vụ" có nghĩa là các dịch vụ khác nhau được cung cấp bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ thông qua Ứng Dụng, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở chuyển phát, giao nhận hàng hóa và/hoặc hành khách, dịch vụ mua sắm cá nhân và/hoặc các dịch vụ khác tùy từng thời điểm thông qua Ứng Dụng;
7. "Khách Hàng" có nghĩa là một bên đăng ký sử dụng dưới tư cách một khách hàng của Ứng Dụng để sử dụng các Dịch Vụ được cung cấp trong Ứng Dụng;
8. "Nhà Cung Cấp Dịch Vụ" có nghĩa là một bên cung cấp Dịch Vụ thông qua Ứng Dụng; và
9. "Trang Điện Tử" có nghĩa là trang điện tử của Chúng Tôi với đường dẫn https://.grapviet.com hoặc các trang điện tử khác mà Chúng Tôi phát triển một cách chính thức để hỗ trợ hệ sinh thái của Dịch Vụ.
2. THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP
1. Chúng tôi thu thập một lượng Thông Tin Cá Nhân nhất định từ Bạn để cho phép Ứng Dụng thực hiện các chức năng cho mục đích sử dụng Dịch Vụ (nếu Bạn là một Khách Hàng) hoặc quản lý việc cung ứng Dịch Vụ (nếu Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ) hoặc các chức năng cần thiết khác để hỗ trợ hệ sinh thái của Dịch Vụ. Bạn có thể cung cấp Thông Tin Cá Nhân một cách trực tiếp (ví dụ như khi đăng ký là một người sử dụng Ứng Dụng) hoặc những thông tin này có thể được thu thập một cách tự động trong quá trình Bạn sử dụng Ứng Dụng.
2. Khi Bạn truy cập vào Trang Điện Tử, một người quản trị Trang Điện Tử sẽ xử lý các thông số kỹ thuật như địa chỉ IP của Bạn, Trang Điện Tử mà Bạn đã truy cập, trình duyệt mà Bạn sử dụng, các Trang Điện Tử mà Bạn đã truy cập trước đó/sau đó và quá trình của các đợt/lượt truy cập, từ đó cho phép Chúng tôi thực hiện những chức năng của Trang Điện Tử. Ngoài ra, trong một vài trường hợp, trình duyệt có thể yêu cầu Bạn kích hoạt hệ thống định vị nhằm giúp Chúng Tôi cung cấp cho Bạn những trải nghiệm tốt hơn trong việc sử dụng internet và/hoặc Ứng Dụng. Với các dữ liệu kỹ thuật này, người quản trị Trang Điện Tử có thể quản lý Trang Điện Tử, ví dụ bằng cách giải quyết những khó khăn về kỹ thuật và cải thiện khả năng truy cập vào một số phần nhất định của Trang Điện Tử. Sử dụng cách thức này, Chúng Tôi có thể đảm bảo rằng Bạn có thể tìm kiếm thông tin trên Trang Điện Tử một cách nhanh chóng và đơn giản.
3. Bạn đồng ý bảo đảm cho Chúng tôi không bị tổn hại và được miễn trừ khỏi mọi trách nhiệm phát sinh từ thông tin mà Bạn cung cấp ngoài Ứng Dụng cho các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
Thông tin mà Bạn cung cấp một cách trực tiếp
4. Khi đăng ký với Ứng Dụng, Bạn sẽ cung cấp cho Chúng Tôi một lượng Thông Tin Cá Nhân nhất định theo quy định của Các Điều Khoản Sử Dụng được yêu cầu bởi từng loại và từng chức năng của Ứng Dụng.
5. Khi Bạn dùng Ứng Dụng để sử dụng hoặc quản lý một Dịch Vụ, Bạn cung cấp cho Chúng Tôi các thông tin liên quan, ví dụ như, nếu Bạn là một Khách Hàng, Bạn sẽ cung cấp cho Chúng Tôi thông tin về loại Dịch Vụ, địa điểm đón và giao nhận của hàng hóa/Dịch Vụ được yêu cầu và/hoặc tổng số chi phí Dịch Vụ, hoặc, nếu Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Bạn sẽ cung cấp cho Chúng Tôi thông tin về dữ liệu đặt hàng và dữ liệu liên quan đến việc quản lý Dịch Vụ, dữ liệu liên quan đến số lượng tiền của các giao dịch có liên quan đến Dịch Vụ và/hoặc các dữ liệu khác nhằm hỗ trợ cho hệ sinh thái của Dịch Vụ. Khi Bạn sử dụng Ứng Dụng của Chúng Tôi, Chúng Tôi cũng sẽ xử lý các dữ liệu kỹ thuật của Bạn ví dụ như địa chỉ IP, danh tính của thiết bị internet (ID) hoặc địa chỉ kiểm soát phương tiện truyền thông, cũng như thông tin liên quan đến nhà sản xuất, kiểu mẫu và hệ điều hành của thiết bị mà Bạn sử dụng để truy cập Ứng Dụng. Chúng Tôi sử dụng những dữ liệu này để truyền thông tin giúp Ứng Dụng hoạt động được đầy đủ các chức năng để giải quyết những vấn đề về kỹ thuật, để cung cấp cho Bạn những phiên bản được nâng cấp và phù hợp của Ứng Dụng cũng như để cải thiện chức năng của Ứng Dụng.
6. Nếu Bạn là một Khách Hàng, và nếu Bạn sử dụng Ứng Dụng để tìm kiếm một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chuyển phát nhanh hoặc các Dịch Vụ liên quan, Chúng Tôi sẽ yêu cầu một số điện thoại của một người mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có thể gọi để hoàn thành yêu cầu của Bạn. Bạn phải được chủ sở hữu của số điện thoại này đồng ý trước về việc Bạn sẽ cung cấp số điện thoại cho Chúng Tôi và về việc Chúng Tôi sẽ cung cấp số điện thoại của người này cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ.
7. Nếu Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Chúng Tôi sẽ yêu cầu một số điện thoại của một bên mà có thể được liên lạc bởi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ. Bạn phải đảm bảo rằng chủ sở hữu của số điện thoại này đã cho phép từ trước và trao quyền để Chúng Tôi có được số điện thoại này cũng như gửi số điện thoại này cho Khách Hàng.
8. Liên quan tới hệ thống tiền điện tử có thể được cung cấp thông qua Ứng Dụng, Chúng Tôi sẽ thu thập thông tin liên quan đến những giao dịch tiền điện tử được mà Bạn thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên ngân hàng, tên của chủ tài khoản, số tài khoản và số lượng tiền được giao dịch thông qua hệ thống tiền điện tử.
9. Nếu Bạn là một Khách Hàng, Bạn có thể cung cấp mã giới thiệu cho bên khác thông qua Ứng Dụng dưới hình thức một tin nhắn mà Chúng Tôi đã chuẩn bị trước cho Bạn để gửi hoặc chuyển đi thông qua hệ thống tin nhắn điện tử cũng như thông qua nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội. Bạn có thể thay đổi những câu từ của tin nhắn mà Chúng Tôi đã chuẩn bị trước khi Bạn gửi tin nhắn này. Chúng Tôi sẽ không thu thập bất cứ dữ liệu nào từ bên mà Bạn sẽ gửi tin nhắn.
Thông tin mà Chúng Tôi thu thập khi Bạn sử dụng Ứng Dụng
10. Khi Bạn sử dụng Ứng Dụng thông qua thiết bị di động của Bạn, Chúng Tôi sẽ theo dõi và thu thập thông tin về vị trí theo thời gian thực và những thông tin liên quan khác để hỗ trợ hiệu suất cũng như các chức năng của Ứng Dụng. Nếu Bạn là một Khách Hàng, Chúng Tôi sử dụng thông tin này, trong số những thông tin khác, để cho phép Bạn có thể xem được vị trí của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, sắp xếp địa điểm đón và/hoặc giao nhận và gửi những thông tin tới Nhà Cung Cấp Dịch Vụ được yêu cầu, và theo dõi sự di chuyển của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ đang tiếp cận trên bản đồ theo thời gian thực. Nếu Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, Chúng Tôi sử dụng thông tin về vị trí, trong số những thông tin khác, để cho phép Bạn xem được vị trí của Khách Hàng, hàng hóa/Dịch Vụ, điểm đón và giao nhận được yêu cầu bởi một Khách Hàng (có liên quan). Chúng Tôi có thể sử dụng thông tin về vị trí theo thời gian thực để cung cấp sự hỗ trợ, giải quyết những vấn đề về kỹ thuật và những khó khăn trong công việc có thể xuất hiện khi Bạn sử dụng Ứng Dụng. Bạn có thể vô hiệu việc theo dõi thông tin về vị trí trên thiết bị của Bạn một cách tạm thời. Thiết bị di động của Bạn sẽ thông báo với Bạn khi vị trí bị theo dõi bằng cách thể hiện một biểu tượng hình mũi tên của Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS).
11. Thông tin về vị trí mà Chúng Tôi thu thập được từ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ cũng đồng nghĩa rằng Chúng Tôi sẽ thu thập thông tin về việc di chuyển của Bạn (nếu Bạn là một Khách Hàng) khi Bạn di chuyển bằng cách sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi thông qua Ứng Dụng. Chúng Tôi cũng sẽ sử dụng thông tin về vị trí dưới hình thức ẩn danh và tổng quát để có dữ liệu thống kê và dữ liệu quản lý nhằm mục đích cải thiện chức năng của Ứng Dụng.
Sử dụng Gói dữ liệu
12. Gói dữ liệu là một tập tin chứa dữ liệu nhỏ được đặt trong trình duyệt của Bạn nằm trên thiết bị kết nối internet của Bạn. Với gói dữ liệu, đặc điểm của Ứng Dụng và/hoặc Trang Điện Tử mà Bạn truy cập có thể lưu những thông tin hoặc ghi nhớ những hàng động cũng như sở thích của Bạn theo thời gian.
13. Hầu hết các trình duyệt internet hỗ trợ gói dữ liệu; nhưng Bạn có thể cài đặt trình duyệt mà Bạn sử dụng để từ chối đối với một loại gói dữ liệu nhất định. Bên cạnh đó, Bạn có thể xóa những gói dữ liệu này bất cứ lúc nào.
14. Chúng Tôi sử dụng gói dữ liệu cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như, Chúng Tôi sử dụng nó để ghi nhớ sở thích tìm kiếm an toàn của bạn, để giúp Bạn sử dụng Dịch Vụ (nếu Bạn là một Khách Hàng) hoặc quản lý Dịch Vụ (nếu Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ), và để bảo vệ dữ liệu của Bạn.
3. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP
1. Chúng Tôi sử dụng địa chỉ thư điện tử của Bạn, tên, số điện thoại và/hoặc mật khẩu tài khoản để xác thực việc sở hữu của Bạn đối với tài khoản trong Ứng Dụng của Chúng Tôi, để liên lạc với Bạn với những vấn đề có liên quan đến việc sử dụng hoặc quản lý của Dịch Vụ và để gửi cho Bạn những thông tin có liên quan đến Ứng Dụng. Chúng Tôi có thể sử dụng tên của Bạn, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại để gửi tin nhắn, những cập nhật nói chung của Ứng Dụng, những khuyến mại hoặc quảng cáo. Chúng Tôi cũng sẽ gửi thư điện tử cho Bạn yêu cầu Bạn đăng ký vào danh sách theo dõi thư điện tử của Chúng Tôi. Bạn có thể, tại bất cứ thời điểm nào, chọn việc không chấp nhận những thông tin liên quan đến việc cập nhật này.
2. Chúng Tôi sử dụng thông tin về vị trí và điểm đến của Khách Hàng để (i) tìm kiếm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có sẵn xung quanh khu vực của Khách Hàng; (ii) giúp Nhà Cung Cấp Dịch Vụ tính toán chi phí; và (iii) phân tích các chỉ số của Ứng Dụng nhằm sử dụng cho việc cải thiện hiệu năng của Ứng Dụng.
3. Chúng Tôi sử dụng các thông tin như hàng hóa đã được chuyển/giao và/hoặc được đặt thông qua Dịch Vụ và phí giao dịch của Dịch Vụ để xác định xem liệu Ứng Dụng có khả năng nhận yêu cầu của Khách Hàng theo Các Điều Khoản Sử Dụng.
4. Chúng Tôi sử dụng các thông tin như tên của ngân hàng nơi mà tài khoản được mở và lưu trữ cũng như lượng tiền được giao dịch thông qua hệ thống tiền điện tử của Ứng Dụng để đảm bảo việc nhận tiền của các bên có liên quan đối với tiền được chuyển thông qua hệ thống tiền điện tử này.
5. Chúng Tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn hoàn toàn là để phân tích các chỉ số sử dụng của Ứng Dụng. Bạn, theo đây, đồng ý rằng dữ liệu của Bạn sẽ được sử dụng bởi hệ thống xử lý dữ liệu nội bộ của Chúng Tôi để đảm bảo rằng bạn sẽ được cung cấp các tính năng của Ứng Dụng một cách tốt nhất.
6. MỤC ĐÍCH CHIA SẺ THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP
7. Nếu Bạn là một Khách Hàng, sau khi nhận được yêu cầu của Bạn, Chúng Tôi sẽ chia sẻ thông tin về Bạn như tên, số điện thoại, địa chỉ, điểm đến, vị trí, hàng hóa/Dịch Vụ được yêu cầu và/hoặc phí giao dịch để Nhà Cung Cấp Dịch Vụ nhận được yêu cầu của Bạn đối với Dịch Vụ. Thông tin này là cần thiết để Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có thể liên lạc và/hoặc tìm kiếm Bạn và/hoặc hoàn thành yêu cầu của Bạn. Chúng Tôi cũng sẽ gửi số điện thoại của bên mà có thể được liên lạc, do Bạn cung cấp cho Chúng Tôi, cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ khi Bạn dùng Ứng Dụng để sử dụng Dịch Vụ chuyển phát nhanh hoặc các Dịch Vụ có liên quan khác.
8. Nếu Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ, sau khi nhận được yêu cầu từ Khách Hàng, Chúng Tôi sẽ trao các thông tin như tên, số điện thoại, địa chỉ, vị trí, mã số xác định phương tiện của Bạn hoặc của người điều khiển phương tiện để cung cấp Dịch Vụ nằm dưới sự quản lý của Bạn cho Khách Hàng yêu cầu Dịch Vụ của Bạn. Thông tin này là cần thiết cho Khách Hàng để liên lạc Bạn và/hoặc theo dõi việc chuyển phát hàng hóa/Dịch Vụ được cung cấp bởi Khách Hàng.
9. Bạn, theo đây, đồng ý và trao cho Chúng Tôi quyền được chia sẻ Thông Tin Cá Nhân cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ (nếu Bạn là một Khách Hàng) hoặc Khách Hàng (nếu bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ) như một phần của Điều Khoản Sử Dụng. Thông Tin Cá Nhân của Bạn sẽ được xóa bỏ một cách tự động khỏi Ứng Dụng được sử dụng bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ (nếu bạn là một Khách Hàng) hoặc Ứng Dụng được sử dụng bởi Khách hàng (nếu bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ) sau khi giao dịch liên quan đến Dịch Vụ được hoàn tất. Tuy nhiên, có khả năng rằng Nhà Cung Cấp Dịch Vụ/Khách Hàng (có liên quan) có thể lưu trữ dữ liệu của Bạn trong thiết bị của họ dưới bất kỳ cách thức nào. Liên lạc giữa Khách Hàng và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ nằm ngoài Ứng Dụng (ví dụ như liên lạc thông qua điện thoại di động hoặc tin nhắn ngắn hoặc các loại hình liên lạc khác ngoài Ứng Dụng của Grap Việt và/hoặc các Đơn Vị Liên Kết của Grap Việt) cũng có thể được lưu trữ trên các thiết bị có liên quan. Chúng Tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ dữ liệu nào được lưu lại theo và trên cách thức và nền tảng này. Bạn đồng ý miễn trừ và giữ Chúng Tôi khỏi bất cứ trách nhiệm nào phát sinh liên quan tới sự lạm dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ/Khách Hàng (có liên quan) sau khi Dịch Vụ hoàn tất.
10. Chúng Tôi có thể sử dụng hoặc hợp tác với các công ty hoặc cá nhân, dưới tư cách một bên thứ ba, để tạo điều kiện hoặc cung cấp sự hỗ trợ đối với việc phát triển Ứng Dụng và những Dịch Vụ nhất định cho Chúng Tôi và/hoặc thay mặt Chúng Tôi, để, ngoài những việc khác, (i) cung cấp sự hỗ trợ Khách Hàng; (ii) cung cấp thông tin vị trí; (iii) thực hiện Dịch Vụ có liên quan đến Trang Điện Tử (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở bảo trì, xử lý dữ liệu, phân tích các Trang Điện Tử khác và Dịch Vụ hoàn thiện tính năng Trang Điện Tử); (iv) hỗ trợ Chúng Tôi trong việc phân tích cách mà Ứng Dụng và Dịch Vụ được sử dụng cũng như sự phát triển của chúng; hoặc (v) hỗ trợ nhà tư vấn hoặc kiểm toán bên ngoài của Chúng Tôi, bao gồm tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính và tư vấn khác. Bạn đồng ý rằng những bên thứ ba này sẽ có quyền truy cập vào Thông Tin Cá Nhân của Bạn để thực hiện những công việc cho Chúng Tôi và/hoặc với tư cách đại diện cho Chúng Tôi và [những bên thứ ba này] được ràng buộc bởi các hợp đồng về việc không tiết lộ cũng như sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho bất kỳ mục đích nào khác.
11. Chúng Tôi sẽ không chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho bất cứ bên nào khác ngoài Nhà Cung Cấp Dịch Vụ có liên quan (nếu Bạn là Khách Hàng) hoặc Khách Hàng (nếu Bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ) và những bên thứ ba như được nhắc tới ở Đoạn 4.d nói trên mà chưa có sự đồng ý của Bạn. Tuy nhiên, Chúng Tôi sẽ tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của Bạn trong chừng mực mà pháp luật quy định hoặc nhằm tuân thủ các điều khoản của luật và quy định, các thiết chế nhà nước, hoặc trong trường hợp của một tranh chấp, hoặc dưới bất cứ quy trình tố tụng nào giữa Bạn và Chúng Tôi, hoặc giữa Bạn và những người dùng khác có liên quan đến Dịch Vụ, hoặc trong điều kiện cấp thiết liên quan đến sức khỏe và/hoặc an toàn của Bạn.
12. Thông Tin Cá Nhân của Bạn có thể được chuyển, lưu trữ, sử dụng và xử lý trong các khu vực tài phán khác ngoài Việt Nam nơi mà các máy chủ của Chúng Tôi được đặt.
13. Chúng Tôi có thể xóa bỏ một phần nhất định của các Thông Tin Cá Nhân của Bạn mà có thể xác định Bạn (để Thông Tin Cá Nhân của Bạn trở thành ẩn danh) và tiết lộ các dữ liệu ẩn danh cho các bên thứ ba nhằm mục đích phát triển Ứng Dụng, quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích cũng như cải thiện Dịch Vụ. Chúng Tôi có thể kết hợp Thông Tin Cá Nhân của Bạn với thông tin khác theo cách mà những thông tin này sẽ không còn liên quan tới Bạn, và sau đó tiết lộ những thông tin được kết hợp này cho bên thứ ba, cho mục đích được nhắc tới ở trên.
14. Chúng Tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho bên thứ ba.
4. BẢO MẬT
Bảo mật dữ liệu của Bạn và các Thông Tin Cá Nhân là một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với Chúng Tôi. Chúng Tôi sẽ thực hiện những nỗ lực cao nhất và các bước để bảo vệ và bảo mật dữ liệu và Thông Tin Cá Nhân của Bạn. Tuy nhiên, Chúng Tôi không thể đảm bảo một cách chắn chắn rằng hệ thống của Chúng Tôi hoàn toàn không thể bị xâm nhập bởi virus, phần mềm độc hại, sự gián đoạn và các sự kiện bất thường khác bao gồm cả sự truy cập trái phép bởi một bên thứ ba. Bạn không được tiết lộ mật khẩu tài khoản của Bạn cho bất kỳ ai và phải luôn luôn duy trì sự an toàn của thiết bị mà Bạn sử dụng.
5. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY
Chúng Tôi có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật này tùy theo những thay đổi trong hoạt động của Chúng Tôi. Nếu Chúng Tôi thay đổi Chính Sách Bảo Mật này, Chúng Tôi sẽ thông báo Bạn thông qua thư điện tử hoặc thông qua thông báo trên Trang Điện Tử 01 (một) ngày trước khi sự thay đổi có hiệu lực. Chúng Tôi khuyên Bạn nên truy cập vào trang này một cách định kỳ để có được những thông tin mới nhất liên quan đến cách mà Chúng Tôi thực thi Chính Sách Bảo Mật. Bạn đồng ý rằng bằng cách tiếp tục liên lạc với Chúng Tôi, bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi hoặc bằng cách tiếp tục tham gia với Chúng Tôi và Đơn Vị Liên Kết của Chúng Tôi, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung hoặc chỉnh sửa của Chính Sách Bảo Mật này, các hành động đó sẽ biểu thị như là sự chấp thuận và đồng ý của Bạn về các sự thay đổi.
6. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC
Luật điều chỉnh và quyền tài phán
Chính Sách Bảo Mật này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo các quy định của pháp luật Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tất cả các tranh chấp nảy sinh từ Chính Sách Bảo Mật này sẽ được điều chỉnh bởi thẩm quyền riêng biệt của tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.
Ngôn ngữ
Chính Sách Bảo Mật này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu có bất cứ sự mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.
7. SỰ NHẬN THỨC VÀ CHẤP THUẬN
1. Bằng việc sử dụng Ứng Dụng, Bạn nhận thức được rằng Bạn đã đọc và hiểu Chính Sách Bảo Mật này cùng Các Điều Khoản Sử Dụng, Bạn đồng ý và bằng lòng đối với việc Chúng Tôi sử dụng, thực hiện, xử lý và di chuyển của Thông Tin Cá Nhân của Bạn như được nêu tại Chính Sách Bảo Mật này.
2. Bạn cũng thể hiện rằng Bạn được trao quyền để chia sẻ toàn bộ các thông in mà Bạn đã cung cấp cho Chúng Tôi và để trao Chúng Tôi quyền sử dụng và chia sẻ những thông tin cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ (nếu Bạn là Khách Hàng) hoặc Khách Hàng (nếu Bạn là một Nhà Cung Cấp Dịch Vụ) để hỗ trợ và thực hiện các chức năng của Ứng Dụng. Bạn có thể yêu cầu Chúng Tôi cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Bạn mà Chúng Tôi thu thập và lưu trữ.
8. THU HỒI VÀ HỦY BỎ CHẤP THUẬN
Trừ khi được quy định khác đi bởi pháp luật và các quy định, Bạn có thể thực hiện việc thu hồi sự chấp thuận của Bạn đối với việc thu thập, sử dụng và/hoặc công bố Thông Tin Cá Nhân của Bạn và/hoặc xóa bỏ Thông Tin Cá Nhân của Bạn, những yêu cầu và thủ tục đối với việc này được thực hiện theo các quy định của pháp luật cụ thể có liên quan điều chỉnh đối với vấn đề này.
Việc thu hồi sự chấp thuận hoặc sự xóa bỏ các Thông Tin Cá Nhân của Bạn, dù toàn bộ hay một phần, có thể khiến Bạn không được tiếp tục sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Trang Điện Tử của Chúng Tôi. Bạn, theo đây, tuyên bố rằng Bạn đã nhận thức và hiểu rõ những hậu quả của việc thu hồi chấp thuận và/hoặc xóa bỏ Thông Tin Cá Nhân của Bạn.
9. HỦY BỎ VIỆC ĐĂNG KÝ THEO DÕI QUA THƯ ĐIỆN TỬ
Chúng Tôi có một chính sách cho Bạn để bạn có thể chọn đăng ký hoặc hủy đăng ký theo dõi trong danh sách thư điện tử của Chúng Tôi. Nếu Bạn muốn không đăng ký theo dõi thư điện tử từ Chúng Tôi, xin hãy nhấp chuột vào đường dẫn hủy đăng ký được đính kèm vào mỗi thư điện tử này.
10. CÁCH THỨC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI
Nếu Bạn có thêm bất cứ câu hỏi nào khác có liên quan tới sự riêng tư của Bạn và an toàn thông tin hoặc Bạn mong muốn được cập nhật hoặc xóa bỏ dữ liệu của Bạn, xin hãy liên hệ với Chúng Tôi tại: hung@grapviet.com

Công ty Cổ phần Grap Việt tại Việt Nam.

Công ty Cổ phần Grap Việt tại Việt Nam
Số 42, Tố Hữu, Hà Nội
Email: hung@grapviet.com   |   Website: https://grapviet.com / http://www.grap-viet.com/